Strona 1 z 1

Konkurs - GRZYBY, CUDA I DZIWY

: czwartek, 13 października 2016, 05:39
autor: Bobik
REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „GRZYBY – CUDA I DZIWY”

Celem konkursu jest ukazanie różnorodności grzybów – ich kształtów, barw, rozmiarów oraz zachęcenie do samodzielnych obserwacji i dokumentowania ich na zdjęciach, a także pogłębiania wiedzy o tej fascynującej grupie organizmów.


1. Konkurs organizowany jest przez Białowieski Park Narodowy.
2. Konkurs ma charakter otwarty. W konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna, za wyjątkiem członków Komisji Konkursowej oraz pracowników Białowieskiego Parku Narodowego.
3. Udział w konkursie jest bezpłatny.
4. W konkursie mogą wziąć udział jedynie fotografie dotąd nie publikowane w książkach i czasopismach, nie nagradzane w innych konkursach, wykonane na terenie Polski i będące oryginalnymi fotografiami Autora.
5. Pula nagród wynosi 1100,00 złotych. Zostaną przyznane trzy nagrody główne rzeczowe: (za I miejsce – cyfrowy aparat fotograficzny, za II miejsce – pamięć zewnętrzna 2 TB, za III miejsce - pamięć zewnętrzna 1 TB.) oraz dziesięć wyróżnień. Nagrody i wyróżnienia w konkursie ufundowali: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Białowieski Park Narodowy.
6. Każdy uczestnik konkursu może złożyć maksymalnie trzy fotografie w postaci plików cyfrowych. Fotografie winny być zapisane w formacie JPG z poziomem kompresji 8 (dla Photoshopa) lub z kompresją 75%.
7. Pliki cyfrowe powinny być nazwane w następujący sposób: godło autora_numer fotografii, np. GUSTAW_1, GUSTAW_2, GUSTAW_3
8. Fotografie należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres: joanna.bober@bpn.com.pl W tytule e-maila należy wpisać GRZYBY CUDA, a w treści e-maila podać następujące dane: GODŁO AUTORA, imię i nazwisko Autora oraz dokładny adres zamieszkania.
9. Termin przysyłania fotografii upływa dnia 31 października 2016 roku.
10. Wyboru zwycięskich fotografii dokona Komisja Konkursowa w terminie do dnia 10 listopada 2016 roku.
11. Decyzja Komisji Konkursowej jest nieodwołalna.
12. Wyniki ogłoszone zostaną 15 listopada 2016 roku na stronie FB „GRZYBOWO.NATUROWO” i na stronie internetowej Białowieskiego Parku Narodowego.
13. Nagrody zostaną Zwycięzcom dostarczone pocztą na koszt Organizatora.
14. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania zgłoszonych do konkursu fotografii na stronie FB „GRZYBOWO.NATUROWO” i na stronie internetowej Białowieskiego Parku Narodowego, na stronie internetowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska (z podaniem imienia i nazwiska Autora). Uprawnienia, o których mowa powyżej przysługują Organizatorowi nieodpłatnie.
15. Nadesłanie fotografii jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.


Białowieski Park Narodowy, dnia 28 września 2016 r.