Mycoaciella bispora (Stalpers) J. Erikss. & Ryvarden, in Eriksson, Hjortstam & Ryvarden, Cortic. N. Eur. (Oslo) 5: 901 (1978)

 (Mycoaciella bispora)  (Mycoaciella bispora)  (Mycoaciella bispora)  (Mycoaciella bispora)  (Mycoaciella bispora)  (Mycoaciella bispora)  (Mycoaciella bispora)  (Mycoaciella bispora)  (Mycoaciella bispora)
Ascomycota workowce
Basidiomycota podstawczaki
Agaricomycetes pieczarniaki
Agaricales pieczarkowce
Atheliales błonkowce
Auriculariales uszakowce
Boletales borowikowce
Cantharellales pieprznikowce
Corticiales
Geastrales gwiazdoszowce
Gloeophyllales niszczycowce
Gomphales siatkolistowce
Hymenochaetales szczecinkowce
Hysterangiales
Incertae sedis o niepewnej pozycji
Phallales sromotnikowce
Polyporales żagwiowce
Cystostereaceae
Fomitopsidaceae pniarkowate
Ganodermataceae lakownicowate
Lachnocladiaceae
Meripilaceae flagowcowate
Meruliaceae strocznikowate
Abortiporus różnoporek
Bjerkandera szaroporka
Bulbillomyces bulwkowiec
Cabalodontia
Conohypha
Crustoderma skorupniczka
Flaviporus
Gloeoporus
Hyphoderma strzępkoskórka
Hypochnicium nalotnica
Irpex
Junghuhnia
Loweomyces
Mycoaciella
Mycoaciella bispora
Mycocalia
Mycoleptodonoides
Phlebia żylak
Radulodon
Sarcodontia kolcówka
Phanerochaetaceae korownicowate
Polyporaceae żagwiowate
Sparassidaceae szmaciakowate
Tubulicrinaceae
nieprzypisany
Russulales gołąbkowce
Sebacinales
Thelephorales chropiatkowce
Trechisporales
nieprzypisany
Atractiellomycetes
Cystobasidiomycetes
Dacrymycetes łzawniaki
Exobasidiomycetes
Microbotryomycetes
Pucciniomycetes Rdze
Tremellomycetes trzęsaki
Ustilaginomycetes głowniaki
Myxomycetes
Myxomycota śluzorośla
Oomycota
Zygomycota
nieprzypisany
Inne nazwy
Synonimy łacińskie:Phlebia bispora (Stalpers) Nakasone 2002, Mycoacia bispora (Stalpers) Spirin & Zmitr. 2004
Linki
FAG
Budowa
Typ grzybakolce
Występowanie
Podłożedrewno
Odwiedzin profilu grzyba: 1109