Błonka dwujądrowa

Athelia binucleospora J. Erikss. & Ryvarden, Cortic. N. Eur., 2 Aleurodiscus-Confertobasidium (Oslo) 2: 105 (1973)

Systematyka
Ascomycota workowce
Basidiomycota podstawczaki
Agaricomycetes pieczarniaki
Agaricales pieczarkowce
Atheliales błonkowce
Atheliaceae błonkowate
Amphinema
Byssocorticium wełniczek
Byssoporia
Hypochnella nalotniczka
Lobulicium błonkowiec
Auriculariales uszakowce
Boletales borowikowce
Cantharellales pieprznikowce
Corticiales
Geastrales gwiazdoszowce
Gloeophyllales niszczycowce
Gomphales siatkolistowce
Hymenochaetales szczecinkowce
Hysterangiales
Incertae sedis o niepewnej pozycji
Phallales sromotnikowce
Polyporales żagwiowce
Russulales gołąbkowce
Sebacinales
Thelephorales chropiatkowce
Trechisporales
nieprzypisany
Atractiellomycetes
Cystobasidiomycetes
Dacrymycetes łzawniaki
Exobasidiomycetes
Microbotryomycetes
Pucciniomycetes Rdze
Tremellomycetes trzęsaki
Ustilaginomycetes głowniaki
Myxomycetes
Myxomycota śluzorośla
Oomycota
Zygomycota
nieprzypisany
Nie znaleziono tematu w FAGu zawierającego "Błonka dwujądrowa"
Linki
Link do starego (nieaktualizowanego) albumu
Budowa
Typ grzybaowocniki skorupiaste i poduchowate
Odwiedzin profilu grzyba: 535


Suszarki do grzybów